Sabtu, 04 Mei 2013

Rukun Solat


فَصْلٌُ
 أَرْكَانُ الصَّلاَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ :
 اْلأَوَّلُ النِّيَّة ،
الثَّانِي تَكْبِيْرَةُ اْلإِحْرَامِ ،
 الثَّالِثُ اْلقِيَامُ عَلىَ اْلقَادِرِ فيِ الْفَرْضِ ،
الرَّابِعُ قِرَاءَةُ اْلفَاتِحَةِ ،
 اْلخَامِسُ الرُّكُوْعُ ،
 السَّادِسُ الطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ ،
 السَّابِعُ اْلإِعْتِدَالُ ،
الثَّامِنُ الطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ ،
 التَّاسِعُ السُّجُوْدُ مَرَّتَيْنِ اْلعَاشِرُ الطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ الْحَادِي عَشَرَ الْجُلُوْسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ،
 الثَّانِي عَشَرَ الطُّمَأْنِيْنَةِ فِيْةِ
،الثَّالِثَ عَشَرَ التَّشَهُدُ اْلأَخِيْرُ ،
اَلرَّابِعُ عَشَرَ اْلعُقُوْدُ فِيْهِ الْخَامِسَ عَشَرَ : الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ
اَلسَّادِسَ عَشَرَ
اَلسَّابِعَ عَشَرَ التَّرْتِيْبُ
 

Rukun Solat
Arkaanushsholaati Sab’ata ‘Asyaro :
Al-Awwalu Anniyyatu ,
Ats-Tsaani Takbiirotul Ihroomi ,
Ats-Tsaalitsu Al-Qiyaamu ‘Alal Qoodiri ,
Ar-Roobi’u Qirooatul Faatihati ,
Al-Khoomisu Ar-Rukuu’u ,
As-Saadisu Aththuma’niinatu Fiihi ,
As-Saabi’u Al-’Itidaalu ,
Ats-Tsaaminu Aththuma’niinatu Fiihi ,
At-Taasi’u Assujuudu Marrotaini ,
Al-’Aasyiru Aththuma’niinatu Fiihi ,
Al-Haadi ‘Asyaro Aljuluusu Bainassajadataini ,
Ats-Tsaani ‘Asyaro Aththuma’niinatu Fiihi Ats-Tsaalitsu
‘Asyaro Attasyahhudul Akhiiru , Ar-Roobi’u ‘Asyaro Alqu’uudu Fiihi ,
Al-Khoomisu ‘Asyaro Ashsholaatu ‘Alannabiyyi Shollallaahu ‘Alaihi
Wasallama
Fiihi , As-Saadisu ‘Asyaro Assalaamu , As-Saabi’u ‘Asyaro Attartiibu .

Rukun-rukun Sholat yaitu 17 :
Yang pertama niat , yg kedua takbirotul ihrom ,
yang ketiga berdiri atas orang yg mampu ,
yang keempat membaca Fatihah ,
yang kelima ruku’ ,
yang keenam tuma’ninah di dalam ruku’ ,
yang ketujuh i’tidal ,
yang kedelapan tuma’ninah di dalam i’tidal ,
yang kesembilan sujud 2 kali
yang kesepuluh tuma’ninah di dalam sujud ,
yang kesebelas duduk antara 2 sujud ,
yang kedua belas tuma’ninah di dalam duduk antara 2 sujud ,
yang ketiga belas tasyahhud akhir ,
yang keempat belas duduk di dalam tasyahhud akhir
yang kelima belas sholawat atas Nabi SAW ,
yang keenam belas salam ,
yang ketujuh belas tertib
.

فَصْلٌُ
اَلنِّيَّةُ ثَلاَثُ دَرَجَاتٍِ :
 إِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا وَجَبَ قَصْدُ اْلفِعْلِ وَالتَّعْيِيْنُ وَاْلفَرْضِيَّةُ
وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُؤَقَّتَةً كَرَاتِبَةٍِ اَوْ ذَاتَ سَبَبٍِ وَجَبَ قَصْدُ اْلفِعْلِ وَالتَّعْيِيْنُ ، وَاِنْ كَانَتْ نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَجَبَ قَصْدُ اْلفِعْلِ فَقَطْ اْلفِعْلُ :أُصَلِّي وَالتَّعْيِيْنُ: ظٌهْرًا أَو عَصْرًا وَاْلفَرْضِيَّةُ فَرْضًا
 

Anniyyatu Tsalaatsu Darojaatin , In Kaanatishsolaatu Fardhon Wajaba Qoshdul Fi’li
Watta’yiinu Wal Fardhiyyatu , Wain Kaanat Naafilatan Muaqqotatan Aw Dzata
Sababin Wajaba Qoshdul Fi’li Watta’yiinu , Wain Kaanat Naafilatan Muthlaqon Wajaba
Qoshdul Fi’li Faqoth .

Niat itu 3 derajat , jika adalah sholat itu fardhu maka
wajib Qoshdu Fi’il dan Ta’yin dan Fardhiyyah , dan jika adalah sholat
itu sunah
yg ditentukan waktunya atau memiliki sebab maka wajib Qoshdu Fi’il

dan Ta’yin ,
dan jika adalah sholat itu sunah mutlak maka wajib Qoshdu Fi’il saja .
Al-Fi’lu
Usholli , Watta’yiinu Zhuhron Aw ‘Ashron , Wal Fardhiyyatu Fardhon .
Al-’Fi’lu yaitu kalimat Usholli , dan Ta’yin yaitu kalimat
Zhuhur atau ‘Ashar , dan Fardhiyyah yaitu kalimat Fardhon .
Syuruuthu
Takbiirotil Ihroomi Sittata ‘Asyaro : An Taqo’a Haalatal Qiyaami Fil
Fardhi ,
Wa An Takuuna Bil ‘Arobiyyati , Wa An Takuuna Bilafzhil Jalaalati
Wabilafzhi
Akbaru , Wattartiibu Bainallafzhoini , Wa An Laa Yamudda Hamzatal
Jalaalati ,
Wa ‘Adamu Maddi Baa-i Akbaru , Wa An Laa Yusyaddidal Baa-a , Wa
An Laa Yaziida
Waawan Saakinatan Aw Mutaharrikatan Bainal Kalimataini , Wa An
Laa Yaziida
Waawan Qoblal Jalaalati ,
Wa An Laa Yaqifa Baina Kalimataittakbiiri Waqfatan
Thowiilatan Walaa Qoshiirotan , Wa An Yusmi’a Nafsahu Jamii’a
Huruufiha
Wadukhuulul Waqti Fil Muwaqqoti Wa Iiqoo’uhaa Haalal Istiqbaali ,
Wa An Laa
Yukhilla Biharfin Min Huruufihaa , Wata’khiiru Takbiirotil Ma’muumi
‘An
Takbiirotil Imaami .
Syarat-syarat takbirotul ihrom yaitu 16 : bahwa jatuhnya
takbirotul ihrom pada ketika berdiri pada fardhu , dan bahwa takbirotul
ihrom
itu dengan bahasa Arab , dan bahwa takbirotul ihrom itu dengan lafaz
Allah dan
lafaz Akbar , dan tertib antara 2 lafaz , dan bahwa tidak memanjangkan
huruf
hamzah lafaz Allah , dan tidak memanjangkan huruf ba pada lafaz
Akbar , dan
bahwa tidak mentasydidkan huruf ba , dan bahwa tidak menambah
huruf wawu yg
mati atau yg berharokat antara2 kalimat , dan bahwa tidak menambah
huruf wawu
sebelum lafaz Allah , dan bahwa tidak berhenti antara 2 kalimat takbir
dengan
berhenti yg panjang , dan tidak pula yg pendek , dan bahwa ia
mempedengarkan
dirinya akan seluruh huruf-huruf Allahu Akbar , dan masuk waktu pada
sholat yg
ditentukan waktunya , dan menjatuhkan takbirotul ihrom ketika
menghadap kiblat
, dan bahwa mencampur dengan satu huruf daripada huruf-huruf takbir
,
mengakhirkan takbir ma’mum daripada takbir imam .
Syuruuthul
Faatihati ‘Asyarotun : Attartiibu , Wal-Muwaalatu , Wamuroo’atu
Huruufihaa ,
Wamuroo’atu Tasydiidaatihaa , Wa An Laa Yaskuta Saktatan
Thowiilatan Walaa
Qoshiirotan Yaqshidu Bihaa Qoth’al Qirooati , Wa’adamullahnil
Mukhilla
Bilma’naa , Wa An Takuuna Haalatal Qiyaami Fil Fardhi , Wa An
Yusmi’a Nafsahul
Qirooata , Wa An Laa Yatakhollalahaa Dzikrun Ajnabiyyun .
Syarat-syarat Fatihah yaitu 10 : Tertib , dan
berturut-turut , dan memelihara segala hurufnya , dan memelihara
segala
tasydidnya , dan bahwa jangan ia (orang yg sholat) diam dengan diam
yg panjang
dan tidak pula yg pendek yg ia bermaksud dengannya memutuskan
bacaan , dan
tiada salah bacaan yg dengan merusakkan makna , dan bahwa dibaca
Fatihah itu
ketika berdiri , pada sholat Fardhu ,
dan bahwa ia memperdengarkan dirinya akan bacaan , dan
bahwa tidak menyelangi akan Fatihah oleh dzikir yg lain .
Tasydiidaatul
Faatihati Arba’a ‘Asyarota : Bismillaahi Fauqollaami , Robbal
‘Aalamiina Fauqol
Baa-i , Arrohmaani Fauqorroo-i , Arrohiimi Fauqorroo-i , Maaliki
Yaumiddiini
Fauqoddaali , Iyyaaka Na’budu Fauqol Yaa-i , Waiyyaaka Nasta’iinu
Fauqol Yaa-i
, Ihdinashshiroothol Mustaqiima Fauqoshsoodi , Shirootolladziina
Fauqollaami ,
An’amta ‘Alaihim Ghoyril Maghdhuubi ‘Alaihim Waladhdhoolliina
Fauqodhdhoodi
Wallaami .
Segala tasydid Fatihah yaitu 14 : Lafazh Bismillah diatas
huruf Lam , Lafazh Robbal ‘Aalamiina diatas huruf Ba , Lafazh
Arrohmaani diatas
huruf Ro , Lafazh Arrohiimi diatas huruf Ro , Lafazh Maaliki
Yaumiddini diatas
huruf Dal , Lafazh Iyyaaka Na’budu diatas huruf Ya , Lafazh
Waiyyaaka
Nasta’iinu diatas huruf Ya , Lafazh Ihdinashshiroothol Mustaqiima
diatas huruf
Shod , Lafazh Shirootholladziina diatas huruf Lam
Lafazh An’amta ‘Alaihim Ghoyril Maghdhuubi ‘Alaihim
Waladhdhoolliina diatas huruf Dhod dan huruf Lam .
Yusannu Rof’ul
Yadaini Fii Arba’ati Mawaadhi’a : ‘Inda Takbiirotil Ihroomi ,
Wa’indarrukuu’i ,
Wa’indal I’tidaali , Wa’indal Qiyaami Minattasyahhudil Awwali
Disunahkan mengangkat tangan pada 4 tempat yaitu :
Ketika Takbirotul Ihrom , dan ketika Ruku’ , dan ketika I’tidal , dan
ketika
bangun dari Tasyahhud yg pertama .
Syuruuthussujuudi

Sab’atun : An Yasjuda ‘Alaa Sab’ati A’dhooin , Wa An Takuuna
Jabhatuhu
Maksyuufatan , Wattahaamulu Biro’sihi , Wa ‘Adamul Huwiyyi
Lighoyrihi , Wa An
Laa Yasjuda ‘Alaa Syain Yataharroku Biharokatihi , Wartifaa’u
Asaafilihi ‘Alaa
A’aaliihi , Waththuma’niinatu Fiihi , Wa An Yaquula Fii Sujuudihi “
Subhaana Robbiyal A’laa Wabihamdihi ” (Tsalaatsa Marrootin) .
Syarat-syarat sujud yaitu 7 : Bahwa ia sujud atas 7
anggota , dan bahwa dahinya itu terbuka , dan memberatkan sedikit
dengan
kepalanya , dan tidak turun sujud karena lainnya , dan bahwa ia tidak
sujud
diatas sesuatu yg bergerak dengan geraknya , dan mengangkat anggota
bawahnya
atas anggota atasnya , dan tuma’ninah pada ketika sujud , dan sunah
bahwa ia
berkata pada sujudnya ” Subhaana Robbiyal A’laa Wabihamdihi ” (3
kali) .
( Khootimatun )
A’Dhooussujuudi Sab’atun : Al-Jabhatu , Wabuthuunul Kaffaini ,
Warrukbataini ,
Wabuthuunul Ashoobi’irrijlaini .
( Penutup ) Anggota-anggota sujud yaitu 7 : Dahi , dan
perut 2 telapak tangan , dan 2 dengkul , dan perut jari-jari 2 kaki .
Tasydiidaatuttasyahhudi
Ihdaa Wa’isyruuna Khomsun Fii Akmalihi Wasittata ‘Asyaro Fii
Aqollihi .
Attahiyyaatu ‘Alattaa-i Walyaa-i , Walmubaarokatushsholawaatu
‘Alashshoodi ,
Ath-Thoyyibaatu ‘Alaththoo-i walyaa-i , Lillaahi ‘Alaa Laamil
Jalaalati ,
Assalaamu ‘Alassiini , ‘Alaika Ayyuhannabiyyu ‘Alalyaa-i Wannuuni
Walyaa-i ,
Warohmatullaahi ‘Alaa Laamil Jalaalati , Wabarokaatuhu Assalaamu
‘Alassiini ,
‘Alainaa Wa’alaa ‘Ibaadillaahi
‘Alaa Laamil Jalaalati , Ash-Shoolihiina ‘Alashshoodi ,
Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaahu ‘Alaa Lam Alif Walaamil Jalaalati ,
Wa Asyhadu
Anna ‘Alannuuni , Muhammadarrosuulullaahi ‘Alaa Mimi
Muhammadin Wa ‘Alarroo-i
Wa ‘Alaa Laamil Jalaalati .
Segala Tasydidnya Tasyahhud yaitu 21 , 5 pada yg paling
sempurna dan 16 pada yg paling sedikitnya . Attahiyyatu diatas huruf Ta
dan Ya
, dan Mubaarkatushsholawaatu diatas huruf Shod , Ath-Thoyyibaatu
diatas huruf
Tho dan Ya , Lillaahi diatas huruf Lam Jalalah , Assalaamu diatas huruf
Sin ,
‘Alaika Ayyuhannabiyyu diatas huruf Ya dan Nun dan Ya ,
Warohmatullaahi diatas
huruf Lam Jalalah , Wabarokatuhu Assalaamu diatas huruf Sin ,

‘Alainaa Wa’alaa ‘Ibaadillaahi diatas huruf Lam Jalalah ,
Ash-Shoolihiina diatas huruf Shod , Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaahu
diatas
huruf Lam Alif dan Lam Jalalah , Wa Asyhadu Anna diatas huruf Nun ,
Muhammadarrosuulullaahi diatas huruf Mim Muhammad dan diatas
huruf Ro dan
diatas huruf Lam jalalah .
Tasydiidaatu
Aqollishsolaati ‘Alannabiyyi Shollallaahu ‘Alaihi wasallama
Tsalaatsun :
Allaahumma ‘Alallaami Wal Miimi , Sholli ‘Alallaami , ‘Alaa
Muhammadin ‘Alal
Miimi
Segala tasydid sekurang-kurangnya sholawat atas
Nabi SAW yaitu 3 : Lafazh Allaahumma diatas Huruf Lam dan Huruf
Mim , Lafazh
Sholli diatas Huruf Lam , Lafazh ‘Ala Muhammadin diatas Huruf Mim
Aqollussalaami
Assalaamu’alaikum . Tasydiidussalaami ‘Alassiini
Sekurang-kurangnya salam yaitu Assalaamu’alaikum .
Tasydidnya salam yaitu diatas Huruf Sin .
Awqootushsholaati
Khomsun : Awwalu Waqtizhzhuhri Zawaalusysyamsi Wa Aakhiruhu
Mashiiru Zhilli Kulli
Syaiin Mitslahu Ghoyro Zhillil Istiwaa-i , Wa Awwalu Waqtil ‘Ashri
Idzaa Shooro
Zhillu Kulli Syaiin Mitslahu Wazaada Qoliilan Wa Aakhiruhu
Ghuruubusysyamsi ,
Wa Awwalu Waqtil Maghribi Ghuruubusysyamsi Wa Aakhiruhu
Ghuruubusysyafaqil
Ahmari , Wa Awwalu Waqtil ‘Isyaa-i Ghuruubusysyafaqil Ahmari Wa
Aakhiruhu
Thuluu’ul Fajrishsoodiqi , Wa Awwalu Waqtishshubhi Thuluu’ul
Fajrishshoodiqi Wa
Aakhiruhu Thuluu’usysyamsi.
Waktu-waktu Sholat yaitu 5 : Awal waktu Zhuhur yaitu
gelincirnya matahari dan akhirnya kembali bayang-banyang tiap-tiap
sesuatu akan
misalnya selain bayang-bayang istiwa , dan awal waktu Ashar yaitu
apabila jadi
bayang-bayang tiap-tiap sesuatu akan misalnya dan bertambah sedikit
dan
akhirnya terbenam matahari , dan awal waktu Maghrib yaitu terbenam
matahari dan
akhirnya terbenam syafaq merah , dan awal waktu ‘Isya yaitu terbenam
syafaq
merah
dan akhirnya terbit fajar shodiq , dan awal waktu Shubuh
yaitu terbit fajar shodiq dan akhirnya terbit matahari .
Al-Asyfaaqu
Tsalaatsatun :
Ahmaru
,

Wa
Ashfaru
,
Wa
Abyadhu . Al-Ahmaru Maghribun Wal-Ashfaru Wal-Abyadhu ‘Isyaa-un
. Wa YUndabu
Ta’khiiru Sholaatil ‘Isyaa-i Ilaa An Yaghiibasysyafaqul Ashfaru Wal
Abyadhu .
Syafaq-syafaq atau mega-mega yaitu 3 : Merah , dan Kuning
dan Putih . Mega Merah yaitu Maghrib dan Mega Kuning dan Mega
Putih yaitu ‘Isya
. Dan
disunahkan menta’khirkan Sholat ‘Isya hingga hilang Syafaq atau Mega
Kuning dan
Mega Putih .
Al-Asyfaaqu Tsalaatsatun : Ahmaru , Wa Ashfaru , Wa
Abyadhu . Al-Ahmaru Maghribun Wal-Ashfaru Wal-Abyadhu ‘Isyaa-un
. Wa YUndabu
Ta’khiiru Sholaatil ‘Isyaa-i Ilaa An Yaghiibasysyafaqul Ashfaru Wal
Abyadhu .
Syafaq-syafaq
atau mega-mega yaitu 3 : Merah , dan Kuning dan Putih . Mega Merah
yaitu
Maghrib dan Mega Kuning dan Mega Putih yaitu ‘Isya . Dan
disunahkan
menta’khirkan Sholat ‘Isya hingga hilang Syafaq atau Mega Kuning dan
Mega Putih
.
Tahrumushsolaatu Allatii Laisa Lahaa Sababun Mutaqoddimun
Walaa Muqoorinun Fii Khomsati Awqootin : ‘Inda Thuluu’isysyamsi
Hattaa
Tartafi’a Qodro Rumhin , Wa’indal Istiwaa’i Fii Ghoyri Yaumil
Jumu’ati Hattaa
Tazuula , Wa’indal Ishfiroori Hattaa Taghruba , Waba’da
Sholaatishshubhi Hattaa
Tathlu’asysyamsu , Waba’da Sholaatil ‘Ashri Hattaa Taghruba .
Haram sholat yang tidak ada baginya sebab yang terdahulu
dan tidak juga bersamaan pada 5 waktu : Ketika terbit matahari
sehingga naik
sekedar satu tombak , dan ketika Istiwa pada selain hari Jum’at hingga
tergelincir matahari , dan ketika Ishfiror hingga terbenam , dan setelah
Sholat
Shubuh hingga terbit matahari , dan setelah Sholat ‘Ashar hingga
terbenam
matahari .
Saktaatushsolaati Sittun : Baina Takbiirotil Ihroomi
Wadu’aa-il Iftitaahi, Wabaina Du’aa-il Iftitaahi Watta’awwudzi ,
Wabainatta’awwudzi Wal Faatihati , Wabaina Aakhiril Faatihati Wa
Aamiina ,
Wabaina Aamiina Wassuuroti , Wabainassuuroti Warrukuu’i .
Tempat diamnya sholat yaitu 6 : Antara Takbirotul Ihrom

dan Do’a Iftitah , dan antara Do’a Iftitah dan bacaan Ta’awwudz , dan
antara
bacaan Ta’awwudz dan Fatihah , dan antara akhir Fatihah dan bacaan
Amin , dan
antara bacaan Amin dan Surat pendek , dan antara Surat pendek dan
ruku’ .
Al-Arkaanu Allatii Tulzamu Fiihaththuma’niinatu Arba’atun
: Arrukuu’u , Wali’tidaalu , Wassujuudu , Waljuluusu Bainassajdataini
.
Rukun-rukun sholat yang wajib padanya Tuma’ninah yaitu 4 :
Ruku , dan I’tidal , dan Sujud , dan duduk diantara dua sujud .
Ath-Thuma’niinatu Hiya Sukuunun Ba’da Harkatin Bihaitsu
Yastaqirru Kullu ‘Udhwin Mahallahu Biqodri Subhaanalloohi .
Tuma’ninah yaitu diam setelah bergerak dengan sekira-kira
diam tetap seluruh anggota pada tempatnya dengan sekedar bacaan
Subhanalloh.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar